Wang Xingjie, Chairman of HDU

Zhu Zefei, President of HDU

Zhu Bin, Vice Chairman

Xue Xiaofei, Vice Chairman

Zheng Ning, Vice President

Niu Donghong, Chief of Disciplineand & Inspection Committee

Lv Jinhai, Vice President

Xu Jiangrong, Vice President

Qian Bo, Chief of Organization DepartmentQi Mingjun, Chief of Publicity Department